slovensky | english      O nás Naše služby Referencie Kontakt
      Domov > Naše služby
   Naše služby


Komplexné služby jednotlivých fáz projektového manažmentu nie je žiadnym súhrnným hromadením špeciálnych disciplín, ale obsahovo ucelenou službou, ktorá integruje a inteligentne spája všetky výkonné funkcie podľa ich priority:

vo fáze predprojektovej a projektovej prípravy:
 • vypracovanie zastavovacej štúdie s ohľadom na špecifické požiadavky
 • vypracovanie vizualizácie stavebného zámeru podľa odsúhlasenej štúdie
 • vypracovanie štandardu budovy s jasnou špecifikáciou navrhovaných materiálov, technického a technologického vybavenia
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
 • vypracovanie tendrových podkladov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
 • vypracovanie realizačného projektu
 • vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia

vo fáze predprojektovej a projektovej prípravy:
 • vypracovanie predpokladaného rozpočtu stavby
 • spracovanie rámcového harmonogramu výstavby
 • inžinierska činnosť – územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby
 • vedenie výberového konania a výber zhotoviteľa stavby
 • príprava pokladov pre uzatvorenie zmlúv o dielo s vybranými zhotoviteľmi alebo generálnym dodávateľom stavby
 • vypracovanie podrobného harmonogramu výstavby diela
 • riadenie výstavby a koordinácia činností medzi vybranými zhotoviteľmi v zmysle podrobného harmonogramu prác
 • výkon technického dozoru a kvality
 • finančný manažment
 • kontrola finančných tokov procesu výstavby
 • príprava podkladov ku kolaudácii, kolaudácia stavby
 • zabezpečenie užívacieho povolenia
 • riešenie reklamačných konaní počas záručnej doby na dielo
 • profesionálna starostlivosť o klienta aj po odovzdaní stavebného diela a poskytovanie ďalších služieb pri úpravách objektu počas prevádzky